၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် မင်္ဂလာအခါရက်မျာ

၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွက် မင်္ဂလာ အခါရက်များ

၁။ အိမ်တက်မင်္ဂလာ အခါရက်များ၂။ ရှင်းပြု ရဟန်းခံ အလှူမင်္ဂလာ အခါရက်များ

၃။ လက်ထပ်မင်္ဂလာ အခါရက်များ၄။ အိမ်ဆောက်၊ ရေတွင်းတူး မင်္ဂလာ အခါရက်မျ

ား၅။ ထီထိုးရန် ကောင်းသောရက်များ (ထိုင်းထီတို့ စင်ကာပူထီတို့ ထိုးပါ) မင်္ဂလာအခါပေး ဗေဒင်ပြက္ခဒိန်မှ..

၁။ အိမ်တက်မင်္ဂလာ အခါရက်များ၂။ ရှင်းပြု ရဟန်းခံ အလှူမင်္ဂလာ အခါရက်များ၃။ လက်ထပ်မင်္ဂလာ

အခါရက်များ၄။ အိမ်ဆောက်၊ ရေတွင်းတူး မင်္ဂလာ အခါရက်များ၅။ ထီထိုးရန် ကောင်းသောရက်မျာ

း (ထိုင်းထီတို့ စင်ကာပူထီတို့ ထိုးပါ) မင်္ဂလာအခါပေး ဗေဒင်ပြက္ခဒိန်မှ..၁။ အိမ်တက်မင်္ဂလာ အခါရက်မျာ

၂။ ရှင်းပြု ရဟန်းခံ အလှူမင်္ဂလာ အခါရက်များ၃။ လက်ထပ်မင်္ဂလာ အခါရက်များ၄။ အိမ်ဆောက်၊

ရေတွင်းတူး မင်္ဂလာ အခါရက်များ၅။ ထီထိုးရန် ကောင်းသောရက်များ (ထိုင်းထီတို့

စင်ကာပူထီတို့ ထိုးပါ) မင်္ဂလာအခါပေး ဗေဒင်ပြက္ခဒိန်မှ..

၁။ အိမ်တက်မင်္ဂလာ အခါရက်များ၂။ ရှင်းပြု ရဟန်းခံ အလှူမင်္ဂလာ အခါရက်များ၃။ လက်ထပ်မင်္ဂလာ

အခါရက်များ၄။ အိမ်ဆောက်၊ ရေတွင်းတူး မင်္ဂလာ အခါရက်များ၅။ ထီထိုးရန် ကောင်းသောရက်များ

(ထိုင်းထီတို့ စင်ကာပူထီတို့ ထိုးပါ) မင်္ဂလာအခါပေး ဗေဒင်ပြက္ခဒိန်မှ

ခရက်ဒစ်

Unicode

၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွက် မင်္ဂလာ အခါရက်များ

၁။ အိမ်တက်မင်္ဂလာ အခါရက်များ၂။ ရှင်းပြု ရဟန်းခံ အလှူမင်္ဂလာ အခါရက်များ

၃။ လက်ထပ်မင်္ဂလာ အခါရက်များ၄။ အိမ်ဆောက်၊ ရေတွင်းတူး မင်္ဂလာ အခါရက်မျ

ား၅။ ထီထိုးရန် ကောင်းသောရက်များ (ထိုင်းထီတို့ စင်ကာပူထီတို့ ထိုးပါ) မင်္ဂလာအခါပေး ဗေဒင်ပြက္ခဒိန်မှ..

၁။ အိမ်တက်မင်္ဂလာ အခါရက်များ၂။ ရှင်းပြု ရဟန်းခံ အလှူမင်္ဂလာ အခါရက်များ၃။ လက်ထပ်မင်္ဂလာ

အခါရက်များ၄။ အိမ်ဆောက်၊ ရေတွင်းတူး မင်္ဂလာ အခါရက်များ၅။ ထီထိုးရန် ကောင်းသောရက်မျာ

း (ထိုင်းထီတို့ စင်ကာပူထီတို့ ထိုးပါ) မင်္ဂလာအခါပေး ဗေဒင်ပြက္ခဒိန်မှ..၁။ အိမ်တက်မင်္ဂလာ အခါရက်မျာ

၂။ ရှင်းပြု ရဟန်းခံ အလှူမင်္ဂလာ အခါရက်များ၃။ လက်ထပ်မင်္ဂလာ အခါရက်များ၄။ အိမ်ဆောက်၊

ရေတွင်းတူး မင်္ဂလာ အခါရက်များ၅။ ထီထိုးရန် ကောင်းသောရက်များ (ထိုင်းထီတို့

စင်ကာပူထီတို့ ထိုးပါ) မင်္ဂလာအခါပေး ဗေဒင်ပြက္ခဒိန်မှ..

၁။ အိမ်တက်မင်္ဂလာ အခါရက်များ၂။ ရှင်းပြု ရဟန်းခံ အလှူမင်္ဂလာ အခါရက်များ၃။ လက်ထပ်မင်္ဂလာ

အခါရက်များ၄။ အိမ်ဆောက်၊ ရေတွင်းတူး မင်္ဂလာ အခါရက်များ၅။ ထီထိုးရန် ကောင်းသောရက်များ

(ထိုင်းထီတို့ စင်ကာပူထီတို့ ထိုးပါ) မင်္ဂလာအခါပေး ဗေဒင်ပြက္ခဒိန်မှ

ခရက်ဒစ်

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.